Page 1 of 1

Nadleznost za klevetu ako je djelo napisano u knjizi

Posted: Thu Oct 31, 2019 4:06 pm
by LegaForum
Član 17. stav 1. važećeg Zakona o parničnom postupku Član 13. Zakona o zaštiti od klevete FBiH
Član 4. stav 1. Zakona o javnom informisanju

I KNJIGA IZ ČIJEG SADRŽAJA SLIJEDI DA SADRŽI INFORMACIJU O LIČNOSTI TUŽITELJA I NJEGOVOJ DJELATNOSTI MOŽE PREDSTAVLJATI SREDSTVO JAVNOG INFORMISANJA PA JE ZA ZAHTJEV ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG KLEVETE IZNESENE U NJOJ NADLEŽAN KANTONALNI SUD.


Iz obrazloženja:

Prvostepeni sud se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari pozivom na odredbu čl. 13. Zakona o zaštiti od klevete FBiH koja propisuje da je za zahtjev za naknadu štete zbog klevete iznesene u sredstvima javnog informiranja nadležan kantonalni sud, te pozivom na odredbe Zakona o javnom informisanju ("Službeni list SRBiH", br. 21/90) nalazeći da se knjiga ne može podvesti pod pojam "sredstva informisanja".

MeĊutim, prema odredbi čl. 4. st. 1. Zakona o javnom informisanju sredstva javnog informisanja, u smislu tog zakona, su javna glasila i druga sredstva javnog informisanja, a prema odredbi stava 3. tog člana druga sredstva informisanja su štampana odnosno proizvedena audio–vizuelna i ostala sredstva koja sadrže informacije o nekom dogaĊaju, pojavi, ličnosti, predmetu ili djelatnosti, a namjenjena su informisanju javnosti.


Iz dokaza priloženog uz tužbu – fotokopije strana 524 i 525 pomenute knjige "Čuvari Jugoslavije …" slijedi da ona upravo sadrži informaciju o ličnosti tužitelja i njegovoj djelatnosti kao suradnika UDB-e u BiH, a ta knjiga je samim svojim izdavanjem namjenjena informisanju javnosti.

Prema tome, ovakva knjiga predstavlja "druga sredstva informisanja" iz čl. 4. st. 3. Zakona o informisanju, pa je za zahtjev za naknadu štete zbog eventualne klevete iznesene u njoj nadležan kantonalni sud.

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj: Gž–47/04 od 17.6.2004. god.)