Page 1 of 1

Nacelo efikasnosti

Posted: Sun Feb 26, 2017 6:09 pm
by pravnik
Načelo efikasnosti

Organ koji vodi postupak, odnosno rješava u upravnim stvarima, dužan je osigurati uspješno i kvalitetno ostvarivanje i zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih lica, pravnih lica i drugih stranaka.