Page 1 of 1

Liebscher protiv Austria

Posted: Wed Apr 14, 2021 6:53 am
by LegaForum
Liebscher v. Austria -
povreda člana 8. EK - obaveza podnošenja nagodbe o razvodu braka radi upisa prava vlasništva u zemljišnim knjigama, gdje bi bila javno dostupna.

Povreda člana 8. EK
Aplikant je Christoph-Herwig Liebscher, austrijski državljanin.

Slučaj se odnosi na podjelu imovine nakon sporazumnog razvoda braka. Kako bi se izvršio upis prenosa vlasničkih prava u javnoj zemljišnoj knjizi, aplikant je uz zahjev za upis morao priložiti i nagodbu o razvodu koja sadrži lične podatke.

Pozivajući se na član 8. aplikant se žali da obaveza podnošenja nagodbe o razvodu braka u njenoj cjelini radi upisa prava vlasništva u zemljišnim knjigama, gdje bi bila javno dostupna, predstavlja kršenje njegovog prava na poštivanje privatnog života, posebno zaštite njegovih ličnih podataka.

Evropski sud je, između ostalog, zaključio da domaći sudovi zapravo nikada nisu ispitali srž aplikantovog zahtjeva zbog nedostatka sveobuhvatnog ispitivanja pitanja je li zakonska obaveza podnošenja potpune nagodbe o razvodu braka - koja bi mogla poslužiti kao osnova za upis u zemljišnim knjigama i biti naknadno objavljena u arhivi dokumenata - kompatibilna s učinkovitim uživanjem aplikantovog prava na zaštitu svojih ličnih podataka. Domaći sudovi stoga nisu ispunili svoju procesnu obavezu prema članu 8. Konvencije da izvrše sveobuhvatnu ocjenu predmeta koji utječu na prava aplikanta na privatnost.