Page 1 of 1

Kvorum dionickog drustva

Posted: Sun May 27, 2018 7:29 pm
by pravnik
Kvorum dionickog drustva

1. Za održavanje sjednice nadzornog odbora potreban je kvorum od dvije trećine ukupnog broja članova.
2. U slučaju da dvije trećine ne predstavlja cijeli broj, dvije trećine se zaokružuje na prvi veći cijeli broj, ako statutom društva nije drugačije određeno.
3. Ukoliko ne postoji kvorum iz stava (1) ovog člana, sjednica nadzornog odbora se odgađa za sedam dana i na ponovljenoj sjednici je potreban kvorum od većine ukupnog broja članova.
4. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
5. Predsjednik i član nadzornog odbora ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.
6. Lica koja nisu članovi nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednici samo na osnovu pisanog poziva predsjednika nadzornog odbora.