Page 1 of 1

Krivicna prijava

Posted: Mon Dec 09, 2019 6:32 pm
by filip
Pozz,zanima me moze li fizičko lice,a ako može,kako ,na koji način,postoji li neki obrazac,podnijeti kirivčnu prijavu?

Re: Krivična prijava

Posted: Tue Dec 10, 2019 12:20 am
by Pravda
filip wrote: Mon Dec 09, 2019 6:32 pm ,zanima me moze li fizičko lice,a ako može,kako ,na koji način,postoji li neki obrazac,podnijeti kirivčnu prijavu?
Za samo podnošenje krivične prijave ne plaća se taksa i ne postoji propisana forma, a možete je podnijeti protiv određenog lica (jednog ili više njih), nepoznatog lica, a podnosi se za događaj u kom smo mi sami učestvovali ili je neko drugi.
Prijavu podnosite POLICIJI ili KANTONALNOM /OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU pri čemu je bitno da opišete događaj svojim riječima, navedete podatke o vremenu, mjestu, načinu, posljedici i, ukoliko je moguće, poznatim ili nepoznatim učesnicima događaja.
Dakle:
-vrijeme,
-mjesto,
-način,
-posljedica,
- učesnici i
-šteta ukoliko je nastala.
Nije potrebno navoditi o kojem krivičnom djelu se radi, jer je to posao organa kojima se prijava podnosi.

Re: Krivična prijava

Posted: Tue Dec 10, 2019 11:00 am
by filip
Hvala,postoji li primjer kako to izgleda na papiru kad fizicko lice podnosi prijavu protiv ndrugog fizickog lica?

Re: Krivična prijava

Posted: Wed Dec 11, 2019 6:44 pm
by Pravda
filip wrote: Tue Dec 10, 2019 11:00 am Hvala,postoji li primjer kako to izgleda na papiru kad fizicko lice podnosi prijavu protiv ndrugog fizickog lica?
Kao što je več rečeno, nema posebne forme kaznene prijave, no ona bi mogla izgledati ovako:

Ime i prezime,
Adresa podnosioca


KANTONALNOM TUŽILAŠTVU U ..............

Na osnovu čl. 229 i 230 Zakona o krivičnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 i 59/14), naslovnom tužilaštvu p o d n o s i m :

KRIVIČNU PRIJAVU

protiv:
Ime i prezime osumnjičenika.,
- s osobni podaci (ako ih znamo)
- adresa ......
Razložan i logičan opis inkriminirane radnje-događaja:.....
(Navesti mjesto vrijeme izvršenja djela i sve druge podatke o načinu izvršenja i dr.)

Kao dokaz iznijetih tvrdnji predajem (dokumentaciju ili drugi materijalni dokaz) te
predlažem saslušanje sljedećih svjedoka: ......

Kako zbog svega navedenoga smatram da postoji osnovana sumnja da su u djelovanju
osumnjičenika …… ostvarena sva bitna obilježja krivičnog djela......... iz čl. .....Krivičnog zakona, predlažem da Kantonalno tužilaštvo poduzme sve zakonom predviđene radnje i protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom pokrene krivični postupak kako bi osumnjičenik bio proglašen krivim i kažnjen po zakonu, a meni nadoknađena materijalna šteta.


Datum i mjesto
Potpis

Napomena:Navođenje pravnog osnova nije obaveza niti je tužilaštvo vezano zakonskim članom koji stavite u prijavi.
Posebno vas savjetujem da u prijavi ne-navodite nešto što nije istina, jer je i lažno prijavljivanje krivično djelo.

Re: Krivična prijava

Posted: Wed Dec 11, 2019 7:50 pm
by filip
hvala