Page 1 of 1

Izjava volje

Posted: Tue Sep 08, 2015 12:00 pm
by pravnik
IZJAVA VOLJE

- Kod izjeve volje zahtijeva se da ugovorne strane izraze saglasnost o bitnim sastojcima ugovora. Svaki ugovor ima posebne bitne sastojke (npr. kod prodaje su to predmet i cijena).
- Izjava volje za zaključenje ugovora može se dati:
a) riječima,
b) uobičajenim znacima (rukovanjem, kimanjem glave, nekad i šutnjom), ili
c) konkludentnim radnjama (npr. kada kupac na osnovu ponude pošalje prodavcu cijenu).
- U nekim slučajevima, za punovažnost ugovora je osim izjave volje potrebna i saglasnost trećeg lica. Saglasnost se daje unaprijed (kao dozvola) ili naknadno (kao odobrenje). Npr. kada je po odredbama Porodičnog zakona potrebo da organ starateljstva odobri otuđenje imovine lica koje je pod starateljstvom.
- Pregovori koji predhode zaključivanju ugovora ne obavezuju, tj. mogu ali i ne moraju dovesti do zaključivanja ugovora. Pregovarači su pregovore dužni voditi ozbiljno, sa namjerom da se zaključi ugovor, te u skladu sa načelima savjesnosti i poštenja. Lice koje nema namjeru da zaključi ugovor, ne smije pregovaračima stvarati privid da takav ugovor želi zaključiti, jer ukoliko tako postupi odgovaraće za štetu prouzrokovanu pregovorima. To isto se odnosi i na lice koje je imalo namjeru zaključiti ugovor, ali od toga odustane bez osnovanog razloga.
- Izjava volje sadrži ponudu i prihvatanje.
- Ponuda je prijedlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu koja sadrži sve bitne elemente ugovora, tako da bi se njenim prihvatanjem mogao zaključiti. Bitni elementi se odnose na važnost ugovora, a sporedni ne. Ako su ugovarači izostavili neke sporedne elemente da ih kasnije regulišu, ugovor nastaje.
Izlaganje volje za označenje cijene smatra se kao ponuda.
Slanje kataloga, cjenovnika, tarifa i dr. obavještenja, oglasa putem štampe, radija, TV ne smatraju se ponudom već samo pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uslovim.
- Ponuda je prihvaćena kada ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu.
Da bi prihvat ponude proizveo pravno dejstvo – mora ispunjavati određene uslove:
1) sadržina prihvata mora u cijelosti da odgovara sadržini ponude, jer ako ponuđeni prihvata ponudu koju u nečemu mijenja ili dopunjuje, smatra se da je ponudu odbio i da je učinio drugu ponudu suprotnoj strani (onda se on javlja u ulozi ponuđača).
2) da je prihvat stigao ponudiocu blagovremeno i
3) da je učinjen u formi koju zakon propisuje za određeni ugovor.
- Pod prihvatom se smatra i kada ponuđeni pošalje stvar ili plati cijenu ili učini neku drugu radnju koja se može smatrati izjavom o prihvatanju.
- Kada su u neposrednoj blizini ponuđač ili ponudilac, ili se šalje ponuda telefonom ili putem faxa, smatra se da je ponuda odbijena ukoliko nije prihvaćena bez odlaganja, a to znači odmah.
- Šutnja ne znači prihvaćanje. Međutim, šutnja ponuđenog smatraće se prihvatom ukoliko ako su ponudilac i ponuđeni u stalnoj poslovnoj vezi u pogledu određene robe, a ponuda nije odmah ili u ostavljenom roku odbijena.

www.advokat.attorney