Page 1 of 1

Ispunjenost uslova za isplatu iz dobiti

Posted: Tue Jun 02, 2020 11:53 am
by LegaForum
ISPUNjENOST USLOVA ZA ISPLATU IZ DOBITI
Zakon o porezu na dobit

član 55 stav 1

Porezni obveznik može vršiti isplate iz dobiti ukoliko na dan isplate nema neizmirenih obaveza po osnovu direktnih poreza i/ili doprinosa ili obaveza prema zaposlenicima po osnovu prihoda od nesamostalne djelatnosti.

"Koje uslove i dokaze porezni obveznik treba posjedovati prilikom isplate iz dobiti?

Članom 55. stav 1. Zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 15/2016 - dalje: Zakon) je propisano da obveznik ne može vršiti isplate iz dobiti ukoliko na dan isplate ima neizmirenih obaveza po osnovu direktnih poreza i/ili doprinosa ili obaveza prema zaposlenicima s osnova prihoda od nesamostalne djelatnosti. Stavom 2. istog člana je propisano da obveznik ne može davati pozajmice ili vršiti prijenos imovine na druga pravna lica ukoliko ima neizmirenih obaveza po osnovu plaćanja javnih prihoda ili obaveza prema zaposlenicima s osnova prihoda od nesamostalne djelatnosti.

Članom 87. stavom 1. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 88/2016, 11/2017, 96/2017 i 94/2019 - dalje: Pravilnik) je propisano, u svojoj evidenciji treba da posjeduje sljedeće dokaze: potvrda ili uvjerenje Porezne uprave o stanju neizmirenih obaveza po osnovu poreza ili doprinosa; izjava poreznog obveznika pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su dospjele obaveze prema zaposlenim uredno izmirene.

Shodno navedenim odredbama, svaka isplata dobiti podliježe odredbi člana 55. Zakona i posjedovanje dokumenata u evidenciji poreznog obveznika iz člana 87. stav 1. Pravilnika."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 05-14-2-3492/18-1 od 19.6.2018. godine)