Page 1 of 1

Duznost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji licni interes

Posted: Sat Aug 05, 2017 9:56 am
by pravnik
Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

1. Lični interes postojat će u slučaju ako je lice iz člana 32. stav (1) ovog zakona ili član njegove porodice:
1. ugovorna strana u pravnom poslu s društvom;
2. u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla koje zaključuje ugovor sa društvom ili koje ima finansijske interese u tom poslu na osnovu kojih se može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu društva;
3. pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji tako da se osnovano može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu društva.
2. Pod članom porodice lica iz stava (1) ovog člana smatraju se:
1. njegov bračni drug, roditelji, brat ili sestra tog bračnog druga;
2. njegovo dijete, roditelji, brat ili sestra;
3. njegov krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, srodnik po tazbini zaključno sa prvim stepenom;
4. druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.
3. Lica iz člana 32. stava (1) i iz stava (2) ovog člana smatraju se povezanim licima u smislu ovog zakona.
4. Povezana lica za sve poslove iz stava (1) ovog člana predstavljaju sve činjenice od značaja za donošenje odluke i pribavljaju prethodno odobrenje od nadležnog organa društva, u skladu sa statutom društva.