Page 1 of 1

Djeljive obaveze i potrazivanja

Posted: Wed Sep 09, 2015 12:56 pm
by pravnik
DJELJIVE OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

- Najčešće obigaciono-pravni odnos nastaje između jednog povjerioca i jednog dužnika. Međutim, ponekad pravni odnos nastaje između dva ili više povjerioca s jedne strane i dva ili više dužnika s druge strane. U takvom slučaju se radi o pluralističkim obavezama.
- Pluralističke obaveze mogu biti:
a) Djeljive – više dužnika obavezu dijele na jednake dijelove tako da jedan dužnik odgovara za samo svoj dio obveze. Ako na povjerilačkoj strani ima više lica a ništa drugačije nije dogovoreno postojeće potraživanje se dijeli između njih na jednake dijelove, a to znači da svaki od njih ima pravo zahtijevati samo dio obveze.
b) Nedjeljive – su takve kod kojih su činidbe kvantitativno nedjeljive, tako da se ne mogu ispuniti u dijelovima, I svaki od povjerilaca može zahtjevati samo ipunjenje cijelog potraživanja, odnosno dužnik je obavezan ispuniti cijelu obavezu.