Page 1 of 1

Di Martino and Molinari protiv Italije

Posted: Fri Apr 02, 2021 11:29 am
by LegaForum
Di Martino and Molinari protiv Italije (br. 15931/15 i 16459/15), 25.3.2021. Nema povrede člana 6. EK
Aplikanti su bračni par, Leonardo Di Martino i Anna Maria Molinari. Italijanski su državljani.

Slučaj se odnosi na osuđujuću presudu aplikanata, u žalbenom postupku, u okviru krivičnog postupka protiv zločinačkog udruženja mafijaškog tipa. Aplikanti se žale da je žalbeni sud propustio naložiti daljnje saslušanje svjedoka optužbe prije ukidanja prvostepene oslobađajuće presude.

Neodređenog datuma aplikanti su predani na suđenje s još 15 osoba. Gospodin Di Martino optužen je za krivično djelo mafijaške kriminalne zavjere, zločinačke zavjere za potrebe trgovine drogom i uzgoja indijske konoplje. Gospođa Molinari optužena je za posljednja dva krivična djela. Tokom saslušanja zatražili su suđenje po skraćenom postupku, dakle ne prema načelima neposrednog usmenog postupka, već na osnovu dokaza iz spisa optužbe (čl. 438. do 443. Zakonika o krivičnom postupku). Sudija za prethodno saslušanje odobrio je zahtjev aplikanata, precizirajući da bi svjedok B.S. morao biti saslušan. Prvostepeni sud je 2012. oslobodio gđu


1 Informacije o predmetima pripremljene su u saradnji između Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Odjela za edukaciju i sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Iste su informativnog karaktera i ne obavezuju Sud.

Molinari, dok je njen suprug osuđen isključivo za krivično djelo uzgoja konoplje. Žalbeni sud je 2013. godine ukinuo ovu presudu, osuđujući oba aplikanta za sva krivična djela. Aplikanti su se žalili tvrdeći da ih je žalbeni sud osudio bez da je naložio novo saslušanje svih svjedoka optužbe. Kasacioni sud je 2014. godine odbio tu žalbu iz razloga što je njihovo suđenje provedeno neposredno iz prvostepenog postupka, u skladu s pravilima skraćenog postupka. Slijedom toga zaključio je da ni prvostepeni sud niti žalbeni sud nije imao diektan pristup svjedocima optužbe saslušanim tokom preliminarne istrage i da su ti sudovi imali „posredni“ kontakt s izjavama svjedoka. Što se tiče B.S.-a, žalbeni sud nije doveo u pitanje njegovu vjerodostojnost.

Aplikanti se žale na član 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje).