Page 1 of 1

Clan 205 KZ BiH

Posted: Sat Jun 22, 2019 11:52 am
by pravnik
Član 205. stav 4. KZ BiH

Kod ovog oblika krivičnog djela za razliku od stava 1. učinilac krivičnog djela je došao do lažnog novca tako što ga je primio kao pravi, ne znajući da je lažan i za postojanje ovog oblika krivičnog djela potrebno je da je učinilac prije stavljanja primljenog lažnog novca u dalji opticaj imao takvo saznanje da je taj novac lažan. Dakle, radi se o konstitutivnom obilježju subjektivne strane zakonskog bića ovog oblika krivičnog djela što je pretpostavka njegovog postojanja, pa kako nije utvrđeno da je navedeno saznanje postojala kod optuženog, pravilno je utvrđenje prvostepenog suda iz pobijane presude da nije dokazano postojanje navedene činjenice i subjektivne strane predmetnog krivičnog djela, kao odlučne činjenice u ovoj krivičnopravnoj stvari, pa su žalbeni prigovori tužitelja u tom smislu neosnovani.

( Iz presude Suda BiH, broj : Kž-64/04. od 02.09.2004.godine )