Page 1 of 1

Clan 187 KZ BiH

Posted: Sat Jun 22, 2019 11:52 am
by pravnik
Član 187. KZ BiH

Izvršilac krivičnog djela međunarodnog vrbovanja radi prostitucije iz člana 187. KZ BiH je samo ono lice koje radi zarade vrbuje, namamljuje ili navodi drugog na pružanje seksualnih usluga u nekoj državi izuzimajući domicilnu državu.Iz obrazloženja:

Radnja ovog krivičnog djela faktički se sastoji u podstrekavanju ili poticaju, a ne u radnji javljanja od strane pasivnog subjekta koja je žrtva ovog delikta. Zbog toga za postojanje ovog djela u njegovom dovršenom obliku nije relevantno da li se lice ( ili lica) koje se vrbuje, namamljuje ili navodi i našlo, odnosno otputovalo u drugu državu, kao ni to da li je zarada, odnosno imovinska korist realizovana.

( Iz presude Suda BiH, broj : Kž-62/04 od 30.06.2004.godine )