Page 1 of 1

C. protiv Hrvatske

Posted: Fri Oct 09, 2020 12:25 pm
by LegaForum
C. protiv Hrvatske
8. oktobar 2020. Povreda člana 8. EK
Aplikant je rođen 2006. godine i živi u Rijeci.

Slučaj se odnosi na zaštitu prava djeteta u sporu povodom roditeljskog staranja.

U januaru 2010. godine brak aplikantovih roditelja je razveden. Aplikant je trebao živjeti s majkom, a otac je dobio pravo da održava redovne kontakte sa djetetom.

Majka je optužila oca za seksualno zlostavljanje aplikanta i zatražila je suspenziju kontakata. Ovakav zahtjev je na kraju odbijen, jer je utvrđeno da otac nije počinio takva djela.

Upravni i sudski postupak koji je proveden nakon optužbi majke za seksualno zlostavljanje uključivao je izvještaj i mišljenje vještaka. U ovom izvještaju iz oktobra 2012. godine se, između ostalog, navodilo da je majka emocionalno zlostavljala aplikanta. Na temelju ovog stručnog mišljenja otac je tražio i na kraju je odlukom suda iz juna 2015. godina dobio skrbništvo nad djetetom („drugi set postupaka o skrbništvu“). Odluka je potvrđena u žalbenom postupku.

Majka je započela treći postupak za dobijanje starateljstva kad joj se aplikant vratio u junu 2016. godine, pobjegavši od oca nakon izvršenja sudske odluke iz drugog seta postupka o skrbništvu. Taj je postupak još uvijek u toku. Godine 2019. socijalni centar nadležan za slučaj podnio je zahtjev da se aplikant privremeno smjesti izvan porodice, ali su sudovi odbili taj zahtjev.

Aplikant se žali da mu u drugom setu postupaka o skrbništvu i prilikom izvršenja donesene odluke nije imenovan posebni skrbnik ad litem koji će zastupati i štititi njegove interese, da mu nije pružena prilika da bude saslušan u tom postupku, te da odluka o dodjeli skrbništva njegovom ocu bez ikakvog perioda pripreme ili prilagodbe nije bila u njegovom najboljem interesu, kako je predviđeno članom 8. Konvencije (pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života).

Evropski sud je, između ostalog, istakao da je kombinacija manjkavog zastupanja i propusta da se pravilno predstavi i čuje aplikantovo mišljenje u postupku, nepopravljivo potkopala postupak donošenja odluka u ovom slučaju. Takav zaključak otklanja potrebu da Sud ispita da li su aplikantovi najbolji interesi pravilno ocijenjeni donošenjem odluke o dodjeli skrbništva njegovom ocu bez ikakvog perioda pripreme ili prilagodbe ili da li je izvršenje te odluke bilo kompatibilno s članom 8. Konvencije Ne dovodeći u pitanje bilo kakvu buduću odluku koju bi domaći sudovi mogli donijeti u ovom predmetu, koji je još uvijek u toku pred domaćim sudovima, prethodno navedeni neuspjesi navode Sud da zaključi da je došlo do povrede aplikantovog prava podnositelja na poštivanje njegovog porodičnog života, garantovanog članom 8. Konvencije.