Page 1 of 1

Bitne povrede odredaba krivicnog postupka

Posted: Thu Sep 24, 2015 10:04 am
by pravnik
BITNE POVREDE ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

Bitne povrede odredaba krivičnog postupka mogu biti apsolutne i relativne.

Apsolutno bitne povrede odredaba krivičnog postupka su taksativno nabrojane i neoboriva je pretpostavka da su one negativno utjecale na zakonitost i pravilnost izrečene presude, pa je u pogledu njihovog postojanja isključeno bilo kakvo dodatno ocjenjivanje vijeća apelacionog odjeljenja. Valja imati u vidu, da apelaciono vijeće nakon što ustanovi opravdanost žalbenih prigovora u pogledu postojanja bitne povrede krivičnog postupka iz tač. f) i j), ne može ukinuti prvostepenu presudu već je mora preinačiti (čl.329.st.1. ZKP FBiH). Ovo, naravno pod uslovom, da nema nekog razloga za ukidanje prvostepene presude zbog postojanja neke druge bitne povrede odredaba kriv. postupka ili pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Apsolutno bitne povrede odredaba krivičnog postupka, taksativno nabrojane u zakonu su:
a) ako je sud bio nepropisno sastavljen ili ako je u izricanju presude učestvovao sudija koji nije učestvovao na glavnom pretresu ili koji je pravomoćnom odlukom izuzet od suđenja.
b) ako je na glavnom pretresu učestvovao sudija koji se morao izuzeti.
c) ako je glavni pretres održan bez osobe čija je prisutnost na glavnom pretresu po zakonu obavezna ili ako je optuženom, branitelju ili oštećenom protivno njegovom zahtjevu, uskraćeno da na glavnom pretresu upotrebljava svoj jezik i da na svom jeziku prati tok glavnog pretresa.
d) ako je povrijeđeno pravo na odbranu.
e) ako je protivno zakonu bila isključena javnost na glavnom pretresu.
f) ako je sud povrijedio propise krivičnog postupka o postojanju odobrenja nadležnog organa.
g) ako je sud donio presudu a nije bio stvarno nadležan ili ako je nepravilno odbio optužbu zbog stvarne nenadležnosti.
h) ako sud svojom presudom nije potpuno riješio predmet optužbe.
i) ako se presuda zasniva na dokazu na kome se po odredbama ovog zakona ne može zasnovati presuda.
j) ako je optužba prekoračena.
k) ako je izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi ili razlozima presude ili ako presuda uopće ne sadrži razloge ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama.

Relativno bitna povreda odredaba krivičnog postupka postoji ako Sud za vrijeme pripremanja glavnog pretresa ili u toku glavnog pretresa ili prilikom donošenja presude nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je bilo ili moglo biti od utjecaja na zakonito i pravilno donošenje presude.
U naprijed citiranoj zakonskoj odredbi definisane su relativno bitne povrede odredaba krivičnog postupka, koje se svode na neprimjenjivanje ili pogrešno primjenjivanje neke procesne odredbe.
Kada je u pitanju relativno bitna povreda odredaba krivičnog postupka potrebno je da se žalbom ukazuje ne samo na radnje i propuste u kojima se ogleda neprimjenjivanje ili nepravilno primjenjivanje određene odredbe procesnog zakona, nego i da se žalbom ukazuje i u kom smislu i zbog čega je to bilo ili moglo biti od utjecaja na zakonito i pravilno donošenje presude. U protivnom ispitivanje o tome da li je učinjena relativno bitna povreda odredaba krivičnog postupka bi se pretvorilo u ispitivanje po službenoj dužnosti.

Za postojanje relativno bitne povrede odredaba krivičnog postupka nije potrebno da se pogrešno postupanje sudije ili vijeća krivičnog odjeljenja kumulativno odrazilo kako na zakonito tako i na pravilno donošenje presude, već je dovoljno postojanje jedne od tih posljedica.

http://www.forum-bosanskog-naroda.de