Page 1 of 1

63 0 Ip 031470 21 Spp - Odluka Vrhovnog suda FBiH

Posted: Thu Apr 22, 2021 9:23 am
by LegaForum
OSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 63 0 Ip 031470 21 Spp
Sarajevo, 05.04.2021. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Ljubuškom za rješavanje spornog pravnog pitanja od 15.02.2021. godine, na osnovu odredbe člana 61. Zakona o parničnom postupku F BiH , te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta , na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 05.04.2021. godine donio je


O D L U K U


Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Ljubuškom za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj: 63 0 Ip 031470 19 Ip 2, koje glasi:

1. Da li se nekretnina koja je predmetom ovrhe može prodati na prvom ročištu za prodaju nekretnina bilo kojoj osobi osim prva tri ponuđača sa najvišom ponudom (četvrtom, petom… ponuđaču koji je istakao ponudu veću od polovine utvrđene vrijednosti nekretnine – validna ponuda da bude na listi ponuđača iz 90. st. 5. Zakona o ovršnom postupku FBiH), imajući u vidu odredbe čl. 92. st. 1., 2. i 3., u svezi sa odredbama čl. 89. st. 3. i 86. st. 4. Zakona o ovršnom postupku FBiH, te posebno da li se takva nekretnina može prodati tražitelju ovrhe kao četvrtom (petom, šestom…) ponuđaču u situaciji kada isti, u skladu sa čl. 92. st. 8. Zakona o ovršnom postupku FBiH, nije u obvezi položiti prodajnu cijenu?

2. Da li se nekretnina koja je predmetom ovrhe može prodati na drugom ročištu za prodaju nekretnina bilo kojoj osobi osim prva tri ponuđača sa najvišom ponudom (četvrtom, petom… ponuđaču koji je validnu ponudu da bude na listi ponuđača), imajući u vidu odredbe čl. 92. st. 2. i 3., u svezi sa čl. 86. st. 4. Zakona o ovršnom postupku FBiH, te posebno da li se takva nekretnina može prodati tražitelju ovrhe kao četvrtom (petom, šestom…) ponuđaču u situaciji kada isti, u skladu sa čl. 92. st. 8. Zakona o ovršnom postupku FBiH, nije u obvezi položiti prodajnu cijenu (tražbina tražitelja ovrhe veća od prodajne cijene)?

3. Da li se nekretnina koja je predmetom ovrhe može prodati na trećem ročištu za prodaju nekretnina bilo kojoj osobi osim prva tri ponuđača sa najvišom ponudom (četvrtom, petom… ponuđaču koji je istakao validnu ponudu da bude na listi ponuđača), imajući u vidu odredbe čl. 92. st. 2. i 3., u svezi sa čl. 86. st. 4. Zakona o ovršnom postupku FBiH, te posebno da li se takva nekretnina može prodati tražitelju ovrhe kao četvrtom (petom, šestom…) ponuđaču u situaciji kada isti, u skladu sa čl. 92. st. 8. Zakona o ovršnom postupku FBiH, nije u obvezi položiti prodajnu cijenu.O b r a z l o ž e n j e


Dopisom od 15.02.2021. godine, koji je zaprimljen u ovom sudu dana 22.02.2021. godine, Općinski sud u Ljubuškom dostavio je ovom sudu, po prijedlogu tražioca izvršenja, zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 63 Ip 031470 19 Ip 2.

U skladu sa odredbom člana 61.b stav 1. Zakona o parničnom postupku F BiH (u daljem tekstu: ZPP) zahtjev sadrži kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju, razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja te tumačenje spornog pravnog pitanja od strane prvostepenog suda.

Iz sadržaja zahtjeva, u bitnom, proizilazi da je prvostepeni sud u predmetnom izvršnom postupku održao drugo ročište za prodaju nekretnina izvršenika, na kome je kao validne prihvatio ponude sedam ponuđača, te nakon što prva tri ponuđača nisu uplatila prodajnu cijenu, zaključkom od 21.10.2020. godine nekretnine izvršenika prodao četvrtom po redu ponuđaču.
Četvrti ponuđač nije uplatio prodajnu cijenu, a preostali ponuđači su podnescima odustali od ponuda datih na drugom ročištu za prodaju nekretnina.

Podneskom od 30.10.2020. godine izvršenik je izrazio neslaganje sa zaključkom prvostepenog suda od 21.10.2020. godine, smatrajući da je isti u suprotnosti sa odredbama članova 89. stav 3. i 92. stav 3. Zakona o izvršnom postupku F BiH .

Navedeni podnesak potaknuo je tražioca izvršenja da predloži prvostepenom sudu da pokrene postupak radi rješavanja spornog pravnog pitanja, pri čemu je naveo da se zaključak prvostepenog suda od 21.10.2020. godine zasniva na pravilnoj primjeni odredbi članova 90. stav 5. i 92. stav 3. i 8. Zakona o izvršnom postupku F BiH, kojim se sprječava zloupotreba postupka prodaje od strane „lažnih“ ponuđača, te se pozvao i na identičnu praksu Osnovnog suda u Sarajevu.

Suprotno stavu tražioca izvršenja, izvršenik smatra da je sud, pravilnom primjenom navedenih zakonskih odredbi, bio dužan drugu prodaju oglasiti neuspjelom i zakazati treću prodaju, jer se nekretnina na drugoj prodaji nije uspjela prodati prvoj trojici ponuđača.

Prvostepeni sud u zahtjevu navodi da je Kantonalni sud u Širokom Brijegu promijenio svoju dugogodišnju praksu u pogledu pitanja ponuda četvrtog i svakog narednog ponuđača, tako da odluku suda kojom se prihvataju ponude takvih ponuđača više ne smatra kao nezakonito postupanje izvršnog suda kojim se onemogućava strankama raspravljanje pred sudom. Uprkos tome, prvostepeni sud ocjenjuje „relativno opravdanim“ prijedlog tražioca izvršenja, ocjenjujući da isti ima pravni interes da „insistira“ na upotpunjavanju pravne sigurnosti u pogledu istaknutih spornih pravnih pitanja, istovremeno navodeći da se pred Općinskim sudom u Ljubuškom vodi više izvršnih postupaka u kojima su predmet izvršenja nekretnine u vlasništvu predmetnog izvršenika.

Odredbom člana 61.a stav 1. ZPP propisano je:
„Ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja“

Prema citiranoj zakonskoj odredbi, stav o spornom pravnom pitanju mora biti prije svega od uticaja na odluku suda u konkretnom predmetu u kojem je stavljen zahtjev za njegovo rješavanje, odnosno da se pojavljuje kao prethodno pitanje u tom predmetu.
Radi se o uslovu koji predstavlja procesnu pretpostavku za rješavanje spornog pravnog pitanja, nezavisno od toga da li zahtjev sadrži sve elemente propisane članom 61.b stav 1. ZPP.
Dakle, rješavanje spornog pravnog pitanja mora da predstavlja prethodno pravno pitanje u konkretnom predmetu u kojem je zahtjev postavljen, a o kojem sud prethodno nije odlučio.

Navedena procesna pretpostavka u konkretnom slučaju nije ispunjena, jer je predmetnu interpretativnu dilemu, odnosno pravno pitanje značenja i primjene zakonskih odredbi povodom kojih je zahtjev podnesen, prvostepeni sud već riješio u postupku donošenjem adekvatnih odluka.

Na osnovu izloženog, primjenom odredbe člana 61.c stav 1. ZPP, odlučeno je kao u izreci ove odluke.


Predsjednik Građanskog odjeljenja
Vrhovnog suda Federacije BiH
Slavica Čindrak, s.r.