BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Međunarodni propisi
User avatar
By pravnik
#2120
Apostille legalizacija u Bosni i Hercegovini - PRIZNAVANJE STRANIH JAVNIH ISPRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Pravni izvori:
1. ZAKON O VAŽNOSTI JAVNIH ISPRAVA ("Službeni glasnik BiH", broj 24/2004),

2. Raniji domaći propis u SFRJ: zakon o legalizaciji isprava u meðunarodnom prometu ("Službeni list SFRJ", br. 6/73)

3. Haška konvencija iz 1961. godine: Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, Hag 5. oktobra 1961. godine (objavljena u „Službenom listu SFRJ“-Dodatak Međunarodni ugovori i drugi sporazumi broj 10/1962) - eng. The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents, the Apostille convention, ili skraćeno: Apostille treaty

4. Bilateralni ugovori o pravnoj pomoći u građanskim stvarima koje je zaključila BiH

5. Bilateralni ugovori o pravnoj pomoći u građanskim stvarima koje je zaključila SFRJ a preuzela BiH notifikacijom o sukcesiji.

IZVOR i VIŠE INFORMACIJA NA: Apostille legalizacija u Bosni i Hercegovini
Bankarska garancija

BANKARSKA GARANCIJA Pojam Član 1083 (1) Bank[…]

Ugovor o kreditu

UGOVOR O KREDITU Pojam Član 1065 Ugovorom o kr[…]

Ugovor o sefu

UGOVOR O SEFU Pojam Član 1061 (1) Ugovorom o s[…]

DEPONOVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI Pojam Član 104[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja