BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2535
Zastara novčanih potraživanja iz ugovora o djelu

Član 106. Zakona o radu

Zastarni rok od tri godine ne može se primijeniti na novčana potraživanja iz ugovora o djelu, koji je zaposlenik zaključio sa poslodavcem sa kojim već ima zaključen ugovor o radu.

Iz obrazloženja: Ovakav zaključak suda ovaj sud cijeni pogrešnim iz razloga što je navedeni član Za‐ kona o radu neprimjenjiv za predmetno potraživanje. Naime, izrada Elaborata o osnivanju Univerziteta prema odluci Upravnog odbora na način kako je donijeta nije u opisu poslova iz Ugovora o radu kojeg je tužitelj zaključio sa tuženim kao redovnim profesorom na radnom mjestu Nastavnika za oblast kvantita‐ tivnih predmeta (matematika, statistika) na univerzitetu već se radi o Ugovoru o djelu kojeg je tuženi zaključio između ostalog i sa tužiteljem pa se u tom slučaju primjenjuju rokovi zastarjelosti koje pozna‐ je Zakon o obligacionim odnosima, opšti rok zastarjelosti iz člana 371. ZOO‐a kada potraživanje zastari‐ jeva za 5 godina. U ovom slučaju se radi o potraživanju iz osnova ugovora o djelu a ne o potraživanju iz radnog odnosa, kako je to našao prvostepeni sud, gdje je prigovor zastarjelosti od strane tuženog ne‐ osnovan a navodi žalbe sada tužitelja osnovani.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 178431 12 Rsž od 22.06.2016. godine

izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Može li se naplata poreza po ovom Pravilniku primi[…]

Skrbništvo

U svakom slučaju potrebno je da se obratite centru[…]

PRAVNI STAVOVI USVOJENI U POSTUPKU RJEŠAVANJA SPO[…]

Posebne Istražne Radnje

Koje sve osobe, osim policije, mogu vršiti posebne[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja