BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#1945
Od čega zavisi visina odštete?Visina odštete kod naknade štete u saobraćaju zavisi od:

da li je oštećeni bio vozač ili saputnik, motociklista, biciklista ili pešak, i da li je moguće da je on prouzrokovao nezgodu,
da li je oštećeni bio pod uticajem alkohola ili nedozvoljenih supstanci,
da li je oštećeni bio vezan sigurnosnim pojasom,
vrste tijelesnog oštećenja koje je oštećeni pretrpeo,
vrste liječenja (fizikalna terapija, razne vrste skenera tipa EMG, RTG, MR, operacija itd.),
dužine oporavka,
godina života,
pretrpljenog duševnog bola (strah, duševni bol usled umanjenih životnih aktivnosti i/ili naruženosti itd.)

http://epravo.ba
Nacin utvdivanja penzija

Način utvrđivanja penzija Visina starosne penzi[…]

Dobrovoljno uplacivanje penzije u Bosni i Hercego[…]

Penzijski staz

Penzijski staž u Bosni i Hercegovini I. STAŽ O[…]

Obavezno osiguranje

OSIGURANIK U OBAVEZNOM OSIGURANJU Lice osigu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja