BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1752
Arbitraža

Međunarodna arbitraža predstavlja način mirnog rješavanja međunarodnih sporova odlukom arbitara koje strane u sporu izaberu i koji izriču obaveznu i u pravilu konačnu presudu. Međunarodna arbitraža zasniva se isključivo na dobrovoljnom pristanku strana na taj način rješavanja njihovog spora. Pristanak uvijek podrazumijeva preuzimanje obaveze na izvršenje izrečene presude u dobroj vjeri i u cijelosti. Pristanak na arbitražu može se dati:

• za već postojeći spor (tzv. prigodna ili izolirana arbitraža)  Pristanak se daje u obliku ARBITRAŽNOG KOMPROMISA
• u pogledu sporova koji među strankama nekog ugovora mogu nastati u mogućnosti (tzv. institucionalna arbitraža)  pristanak se daje u vidu tzv. ARBITRAŽNE KLAUZULE, koja se stipulira u samom ugovoru.

Za pravovaljanost arbitraže odlučujuća je valjanost kompromisa ili ugovora o arbitraži.

www.medijator-prnjavorac.com
Posebne Istražne Radnje

Koje sve osobe, osim policije, mogu vršiti posebne[…]

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pr[…]

Zakon o izmjeni Zakona o bibliotečko-informaciono[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja